Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godz. 14.00 w budynku przy ul. Kuropatwińskiej 16 w Zgierzu (pokój nr 28), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz oceny wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Klimkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Rodziewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.08.2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Arlecie Nerce z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Chudeckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Kowalczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Ad.14

Zmiany w Statucie Spółki:

 1. dotychczasowy § 25 (paragraf dwudziesty piąty) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 25 Spółka dokonuje wypłat zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, nie korzystając tym samym z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki”.

 1. dotychczasowy § 25 (paragraf dwudziesty piąty) Statutu Spółki oznacza się jako § 26 (paragraf dwudziesty szósty).
 2. dotychczasowy § 26 (paragraf dwudziesty szósty) Statutu Spółki oznacza się jako § 27 (paragraf dwudziesty siódmy).

Roczne Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności jednostki, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie udostępnione Akcjonariuszom w budynku przy ul. Stefanii Kuropatwińskiej 16 w Zgierzu, chyba, że Akcjonariusz wybierze inną metodę udostępnienia np. w formie elektronicznej.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Akcjonariuszami – Katarzyna Kantarek, e-mail: kkantarek@technitel.pl, tel. 510 209 455