Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 11 lutego 2020 roku, na godz. 12.00 w budynku przy ul. Kuropatwińskiej 16 w Zgierzu (pokój nr 28), z następującym porządkiem obrad

 

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

Ad. 5.

  1. dotychczasowy § 2 ust. 2 (paragraf drugi ustęp drugi) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Zgierz, województwo łódzkie.”

  1. dotychczasowy § 13 ust. 1 (paragraf trzynasty ustęp pierwszy) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 13 ust. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki i zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych upoważniony jest jeden Członek Zarządu działający samodzielnie;

do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki i zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

  1. dotychczasowy § 13 ust. 3. (paragraf trzynasty ustęp trzeci) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 13 ust. 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.”

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Akcjonariuszami – Katarzyna Kantarek, e-mail: kkantarek@technitel.pl, tel. 510 209 455