Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TPINT SP. Z O.O. z siedzibą w Zgierzu (adres: ul. Stefanii Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz). 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@grupatechnitel.pl lub na adres siedziby administratora. 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22 kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust. 1 pkt c RODO; 
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
  1. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  1. realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  1. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

III. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IV. Okres przechowywania danych 

  1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, ale nie dłużej niż 4 miesiące od momentu zatrudnienia wybranego kandydata; 
  1. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; 
  1. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe. 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

VI. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.